ته افغان وې نو پنجاب ته ولې لاړې؟
ځان دې ولې کړ پردي جنګ کې لتاړې
هغه جنګ چې د جهاد په نوم راپیل شو
د پنجاب یوه دسیسه وه، سر تر غاړې
د خپل ورور پر ضد پنجاب سره مرچل کې
شرم نه وو، جنګېدې چې غاړه غاړې
په تاریخ کې دې چنګیز ته برائت ورکړ
چې کابل دې کړ پنجاب په خوله، ویجاړې
خپل وطن ورانۍ کې کم تر پنجاب نه يي
خپل غریب ملک دې پنجاب ته کړ کباړې
چا چې زده کړه له تاریخه کړې نه وي
په هر څرخ کې د تاریخ يي وځي داړې
له لاس تللي فرصتونه نه راګرځي
ګټه نه کړي که پخپلو سهوو ژاړې
کفاره د ګډ سنګر د پنجاب نه شي
په کوم مخ به دې بخښښ له ولسه غواړې
د ۲۰۲۳ کال د مارچ ۳۱ مه
سرلوڅ مرادزی