وګړي يي بدل دي خو دا ښار راته اشنا دی
د سوي کنډواله کلي چنار راته اشنا دی
شملې تر پرون دنګې، پر سرو خلکو تړلي
سرونه هغه نه دي خو دستار راته اشنا دی
د باد په لور کږیږي، د ثبات تپوس يي مه کړه
د خلکو لاپې باټې او کردار راته اشنا دی
توپیر پکې د زرو او د جسو بیخي نشته
سړي پکې خرڅيږي دا بازار راته اشنا دی
خاپونه د څپېړو يي پر مخ لا هم شمېرمه
لاسونه نااشنا دی، خو ګوزار راته اشنا دی
فریب او دسیسه يي وخت په وخت سره لوڅېږي
په عمق د توطیې پوه یمه، غدار را ته اشنا دی
ساقي هم ناشنا دی او جامونه بېګانه دي
د داسې میخانې هم کاروبار راته اشنا دی
وختونو سره بېل کړو، زړونه نه سره بېلیږي
د مستو شوخو سترکو يي دېدار راته اشنا دی
د نجونو په ټولي کې چې د پښو پر څوکو درومي
هوسۍ غوندې په لاره يي رفتار راته اشنا دی
ډېوه د خاطرو به يي مزار کې بله ساتم
په لویه هدیره کې يي مزار راته اشنا دی
د ۲۰۲۲ کال د جنوري ۱۲ مه
سرلوڅ مرادزی