سرکې یې ملالۍ یو سفزۍ را څرګنده شوله
نوره دغه نوبل جایزه اخیستونکې معتبره شوله
استعمارګرمشرانو ته پرانیستی لیک پیام لری
دوه لسیزې وروسته دادی ادعا د انتقاد لری
عجیبه! دحقوقو مدافعین دبلې جایزې اشتها لری
چېرې ملاتړ پیوستون هغه چې شیطان لری
دا بنسټ د شیطانانو لوی دغه ډول کتار لری
ګورۍ داچیغې او هاها نارې همدا شغالان لری
فاسد ،خاین پرونی غله او دلا لان بسیار لری!
اسلامی امارت با ید ددې لانجې غم وخوری
پرې نږدی هغه چې په هر نوم خپل مرام لری
خلاصه کړۍ دروازې دتعلیم او زده کړو دلته
دامعصوم نسل دراتلونکی ژوند آرمان او بقالری
مټکورحمدالله امرالله جبهه پلا ستیک ټول داوایی
داټول دیوې سوړې ماران دی ځکه یواوازلری
په یوه نغاره کې دمختلفو نغارو کمپوزکړی فغان لری