که پنجابی دی
که سیندی‌دی
که بلوڅ یابل څوک
ماته پټان
تاته پټان
ماته‌افغان
تاته‌افغان‌وايي
هغوي پوهیږي زه ته
دیوه ننګ
یوه غیرت
یوې مورچې خلګ یو
جمات مو یو
جرګه یوه
هدیره هم یوه ده
نه یې یادکړی ته یې
پاکستانی
اونه یې ماته
په ټوله ژوند
په مهاجر ویلي
ــــــــــــــــــــــــــ

محمدعلي عمري
مسلم باغ