سوله رانه ورکه ده په رنګونو کې
خلیل زاد بډ بډ کوی په انډلونوکې
بطری چارج نه اخلی په کورونو کې
وځی ننوځی دلته هسې په چمونو کې
سوله رانه ورکه ده غنی راضی کیږی نه
د دې معجزې سراوپای معلومیږی نه
لافې دی او باټې نړیوال هم شرمیږی نه!
شتولتن بیرګ کولې وهی سوله کیږی نه
سوله رانه ورکه ده استازی ماشومان راغلی
دارګ په خوله هم کمونست پرچمیان راغلی
دګلم بم اوکه ګلم جم پرکټی اوباشان راغلی
څوک وایی ددې خاورې اصیل بچیان راغلی؟
سوله را نه ورکه ده ددالرو فرهنګ راغی دلته
څوک خمار دی او نور دنورو زمزمې وایی دلته
آریا نا سعید کثافت هم د کوټوالی ادعا لری دلته
کلی اورمه همغه خو دلوي خنزیر!هاها ده دلته