محمد نادر نعیم

(معرفی کتاب)

مصطفی عمرزی

حضور محمد نادر نعیم در چهارمین دور انتخابات ریاست جمهوری، جلوتر از همه، احترام مردم به خانواده ی معزز او را در پی داشت.
کمپاین تبلیغاتی آقای نعیم با تصاویر بزرگان بسیار مورد احترام مردم ما، زود توجه ی عامه افغان ها را به یک تن از بازمانده گان زعمای سال های آرام افغانستان، جلب کرد.
تصاویر اعلی حضرت شاه محمد ظاهر، شهید رییس جمهور محمد داودد و شهید سردار محمد نعیم، برای آن بزرگان ما نیز خاطره برانگیز بودند که در سال های حاکمیت های آنان، در زمینه های قانونی و مدنی، درس خوانده بودند؛ کار کرده بودند، حرفه یی شده بودند و در آزادی هایی که نیاز های ما را توجیه می کردند، رسالت خدمت به همه را آموخته بودند.
این رساله ی کوچک را توام با احترام مردم ما به بزرگان و خود آقای نعیم، نوشته بودم و به حرمت گذشته های خوش ما تقدیم کرده بودم. این که آیا آقای نعیم توانسته در راه بزرگان این کشور برود، سخن دیگر است، اما همین که حضور رسمی اش، رسمیت خوانش گذشته های خوب ما را دوباره زنده کرد، کمتر از ذهنیت سازی هایی نیست که بعضی از بزرگان فرهنگی ما می کوشند با تبیین تاریخ های خوب، ذهنیت های آن ها را به جوانان ما القاء کنند.
لینک دانلود:
https://www.ketabton.com/book/12550