به رنگ آبی

(معرفی کتاب)

مصطفی عمرزی

شهید مینا کشور کمال، متن در حاشیه رانده شده ای ست که هنگام جهاد بزرگ مردم ما برضد اتحاد شوروی، جرات و جسارت دختران افغان را رسمی ساخته بود.
در تقابل سیاسی و جناحی، زنان و دختران راوایی افغانستان هم شامل اند؛ اما آن چه در این میان جا مانده، حضور بسیار محسوس سیاسی آنان است که در سال های اخیر با تهور زاید الوصف، از منافع ملی افغان ها دفاع کرده اند.
حالا که به حضور گسترده ی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، رسانه یی و نظامی زنان و دختران افغان می نگریم، می توان تصور کرد که کسانی از جنس خودشان نترسیده بودند.
زنده گی شهید مینا کشور کمال، شبیه افغان هایی که مبارزه کرده اند، به انتها می رسد. صدای او را در هجرت در پاکستان، خفه کردند. در آن سال ها، خفه کردن صدای افغان هایی که می خواستند در هرج و مرج جهادی، خانه و هویت شان فراموش نشود، امر جهادی نیز تلقی می شد. در همان جفا ها بود که وبال سیاسی، دامنگیر جهادیست هایی شد که فکر می کردند فقط با پنج وقت نماز، حلال مشکلات اند. تعویض چند باره ی نسخه های ایدیالوژیک- ارتجاعی به داعش رسیده است. همین صبغه به تنهایی معرف ساخت و سازی ست که با تغییر منافع بیگانه، نوع ملا و داعش تغییر می کند.
در جزوه ی «به رنگ آبی»، از شهید مینا با قلم غیر حزبی، یاد کرده ام. او می تواند الگوی آن زنان و دختران ما باشد که به خاطر اعاده ی حیثیت و احقاق حقوق خود، جداً مبارزه می کنند.
لینک دانلود:
https://www.ketabton.com/book/12559