قبرستان امپراتوری ها

(معرفی کتاب)

مصطفی عمرزی

نه تنها در تاریخ نویسی های ما، بل شهرت نام افغانستان به معنی جای ذلت قدرت های بیرونی، بین المللی ست؛ اما به یاد آوردن دایم این شهرت، در حالی که در تمام زمینه ها از پا افتاده ایم و زنده گی ما اکثراً در دایره ی تورید می چرخد، زیاد دلخواه نیست. بنا بر این، بهتر دیدم ضمن احترام به قربانی های گذشته گان ما که به هر حال نمی دانستند آینده گان شان کفایت زیاد نشان ندادند میراث غیرت و همت آنان را به درستی پاسبانی کنند، چهره ی متجاوز را به گونه ای هم ببینیم که «ما»(هر دو طرف) به شوخی ترسیم کرده ایم.
اهمیت این مجموعه ی تصویری در این نیز است که بسیاری از کارتون های پیرامون افغانستان را کلیت می سازد. ما در ژانر کارتون، کارتونیست های خوب داشتیم/ داریم. هژبر شینواری در دهه ی شصت شمسی، بی حوصله گانی را که از خواندن خسته می شدند، شاد می ساخت. عتیق شاهد، کارتونیست پُرکار دیگر است که دنبال مجرمان متکرر گذشته و حال را رها نمی کند. با این حال، فکر می کنم وجود بعضی روایت های فرهنگ ستیز مذهبی که همیشه در برابر تصویر، جاهلانه قواره کرده اند، روی نقش تصویر در رسانه های افغانستان، تاثیر گذاشته اند/ می گذارند.
خوب ترین ژانر های طنزی افغانستان در دهه ی چهل شمسی، آفریده شده اند. نشریه ی معروف «ترجمان» را افغان های دوستدار طنز و کارتون، به یاد دارند.
لینک دانلود:
https://www.ketabton.com/book/13173