افغاننامه

(معرفی کتاب)

مصطفی عمرزی

محتواي اين كتاب كوچك، تجربياتي بودند كه از بررسي بعضی از شخصيت هاي افغان، گاهی بر قلم و گاهی بر كردار و گفتار شان مي نگاشتم.
شخصیت های این کتاب در حالي كه در موضع تضاد نیز واقع مي شوند، اما چتري را كه مي خواهند، همين سرزمين و هويت ملی مردمانش است.
براي مردم ما كه تنوع تلخ كامي را تجربه كرده اند، ثابت شده در هياهوي توجيه اغراض(هرج و مرج اجتماعی) خودباخته گي را به نفع باهمي تعويض كنند. بنا بر این، شاد استیم که در مسئله ي حدود و هويت خويش، فهم آن را يافته اند تا بازار فروش ارزش ها و باور هاي ملي شان كسادتر شود.
شخصيت هاي اين كتاب، هر كدام در جايگاه خود مطرح اند. بر این اساس با صورتي كه از آنان معرفي مي شود، نيازي نديدم دسته بندي كنم.
لینک دانلود:
https://www.ketabton.com/book/12592