روشنگری و روشنفکری

(معرفی کتاب)

مصطفی عمرزی

در افغانستان، معمولاً گرایش ها به تضاد سیاسی- اجتماعی را روشنگری و روشنفکری می دانند. اکثراً ستیز با رژیم ها یا ساختار شکنی هایی که وحدت مردم را رعایت نمی کنند، تمایلات آزادخواهانه شمرده شده اند.
حقیقت این است که نارضایتی از کمبود تنقید ارزش هایی که اکثراً اعتراف می شود تعریف نشده باقی مانده اند، اصل مسئله می باشد.
ریشه ی اکثر رفتار، اعمال و افکار ناپسند ما در فرهنگ هایی هم وجود دارد که بعضی جزو مشاغل اساسی و اصلی کسانی درآمده اند.
نگرش تقدس گونه به گذشته که از کنار دشواری ها و سیاهروزی های مردمان مُرده می گذرد، آنان را نه به نام انسان هایی که مشکل داشته اند، می شناساند، بل هرچه کرده اند، گویا خوب بوده است.
در میان فرهنگ هایی که دو روی سکه ی آدمی را حمل کرده اند، موارد زیادی وجود دارند که اگر ارزش های ادبی یا پرداز های هنری آن ها را کنار بگذاریم، آفرینشگران شان دنبال هوس ها، حسرت ها، آرمان ها و عقده ها نیز بوده اند.
خوانش انتقادی فرهنگ های قدیمی که در آن ها توحش، تجاوز، تعدی و بربادی، مستند تاریخی شده اند، متاسفانه در سویی که علایق قومی پنداشته می شود، زیاد دیده نمی شود.
لینک دانلود:
https://www.ketabton.com/book/13401