دُر دری

(معرفی کتاب)

مصطفی عمرزی

شناخت تحلیلی زبان و ادبیات، ابهام نام و نشان آن ها را کاهش می دهد؛ اما به این معنی نیست که کاملاً تشهیر کند. به این دلیل، تعیین مبداء برای آن پدیده های انسانی که با تحولات مختلف بشری، رشد کرده اند، بسیار موجه نیست.
در زمینه ی زبان ترکیبی دری یا به اصطلاح فارسی، موافق و مخالف در تنگنای تشیهر آن در ادبیات، نمی توانند بسیار اصرار کنند که یک آدرس دارد. این مسئله، بیشتر به ماهیت زبان هایی برمی گردد که در دسته بندی کُلی زبان شناسی(اشتقاقی و ترکیبی) شناخته می شوند.
در درگیری بر سر نام و مشخصات زبان، بهتر است آن ها را به گونه ای بشناسیم که افزون بر تشهیر فرهنگی، کارآیی و تعلق خاطر قومی، تبیین اجزای متشکله ی آن ها از دشواری پذیرش نام ها می کاهد. به هر صورت، زبان یک پدیده ی اکتسابی ست.
لینک دانلود:
https://www.ketabton.com/book/13220