ارتجاع و مرتجع

(معرفی کتاب)

مصطفی عمرزی

در این تجربه، ارتجاع و مرتجع ما از سده های بیست و بیست یک، به قرون وسطایی یا عقب تر از آن ها برمی گردند. این عقب گرد که بسیار فکری ست، در کمال شگفتی در میانه ی بازی هایی شکل گرفته بود که در آزادی های محصول جنبش روشنفکری/ مشروطیت افغانستان، در دهه ی دیموکراسی، فرصت های تبارز علنی را فرآهم آورده بودند.
سخن دایم از این حیث که مردمانی چند سده قبل گویا به کمال سیاسی رسیده بودند، اگر تحلیل و پژوهش کافی روان شناسی، جامعه شناسی، شرایط زنده گی، آزادی ها و ملاحظه ی کرامت انسانی را هم نداشته باشد، اما منشای باور هایی می شود که منجمد هستند؛ زیرا اگر نقد شوند، گذشته ی ارتجاع امروزی و دیروزی گسسته می شود. این گسست که بی شک به نفع عصری گری ست، در سوی ما مسرت می آفریند که می توان با کلیت جامعه، مصدر خیر شد؛ اما عکس آن در سوی جانبدار، هراس ایجاد می کند که با ترک عادت چند سده ارتجاع، چه گونه از نو آغاز کنند؟
بی نیاز بیشتر به آن چه در این مجموعه تبیین کرده ام، پیداست که گرایش های ارتجاعی در افغانستان، با شرایط روز، همسویی ندارند.
تمام نسخه ی های کاربردی پس از تحولات کودتایی، چون با شناخت کامل اجتماعی بیگانه بودند، اکثر جریان هایی را هم متاثر ساخته اند که در زمان تعریف ساماندهی، ناگزیر به منشای مکتب هایی برمی گردند که حتی لیبرالیسم آن ها خیلی کهنه است.
لینک دانلود:
https://www.ketabton.com/book/13297