در منظر بیگانه

(معرفی کتاب)

مصطفی عمرزی

چه قدر در آن شمایل به اصطلاح مذهبی شان، تقلب وجود دارد! در دهکده ی به اصطلاح کوچک جهانی، به خصوص شبکه های اجتماعی هم می توانند راز های سر به مُهری را باز کنند که مثلاً در سیمای تیک تاک، یک سیاه سر می رقصد، اما در همان کشور، بابه اش شماری را تحریک می کند که در جای دیگر، این جنس(اناث) کاملاً نارواست. چرا روی فرهنگ هایی کار نکنیم تا در منظر بیگانه، تمام جای آن را نشان دهد؟ چرا های زیادی وجود دارند که در برابر ما رژه می روند. چرا باید جهاد عظیم مردم ما علیه اتحاد شوروی، به هرج و مرجی کشانده می شد که حالا در موضع داعش، منفور می شود. در واقع پی آمد همان جریان بود که بنیادگرایی مذهبی را وسیله ی اذیت مردم ساخته است.
در منظر ما، رقابت تخریب خانمان افغان ها توسط کسانی که گویا به خاطر مردم می رزمند، در زشت ترین چهره هم عادت شده، اما در منظر بیگانه، تحریک نمی شود. بپذیریم که با خوب ترین بازی های سیاسی، یک مجموعه ی مجنون و بدبخت را که ناخودآگاه و از فقر اقتصادی(شکم گرسنه گی) در خط جهادی افتیده اند، تشویق می کنند تمام کفر بیگانه را نادیده بگیرند، اما در خانه ی خود، برادر خود را روی سجاده بکشند.
در منظر بیگانه، چیز های زیادی وجود دارند که اکثر براداران علاقه مند جهاد در افغانستان، هنوز هم ندیده اند یا نمی خواهند ببینند. گاهی تعیین ناروا در این موضع(حقیقت) به خاطر حرام نیست. به خاطر اغفال است!
لینک دانلود:
https://www.ketabton.com/book/13335