نگرش نو بر شاهنامه و فردوسی

(معرفی کتاب)

مصطفی عمرزی

نگرش تقدس گونه بر میراث های گذشته، شاید نسبت به هرکجای دنیا، باعث تسکین روانی باشنده گان جهان سوم شود. برای ما که عادت کرده ایم هنگام کم آوردن، خود را در گذشته رها کنیم، «خود رهایی» در اعماق تاریخ که مسئله ی ماضی ست، آن مشغله ی ذهنی می آفریند که سهم عمده ی آن، تخیل به جای واقعیت می شود.
در این که بخشی از دارایی های فرهنگی و تاریخی ما به گذشته تعلق دارد و از مواردی در گونه هایی از غنای ادبی هم هست، حرف نداریم. زیر سایه ی سنت ها و آن چه به اصطلاح افتخارات شمرده می شوند - ولو کذایی - روند انبارداری و افزودی بر آن را ادامه خواهیم داد، اما آیا زمان آن فرا نرسیده تا تخیل را به جای مستند تاریخی، عوض نگیریم؟
متاسفانه بخشی از تفکر راسیستی، محصول دنیا های گذشته ی حوزه ی زنده گی در جهان سوم است. نگرش تقدس گونه بر فرهنگ و میراث های قدیمی، هرگز اجازه نداده پدیده ی منفی قومگرایی، تفاخر تباری و زبانی و بالاخره فزون خواهی های انحصاری را سوای آن چه میراث استعماری بودند نیز وضاحت دهیم.
با نشر این کتاب در حالی که کاری با حجم ها نداریم، می خواهیم بگوییم هیچ الزامی وجود ندارد تا به بهانه ی مفاخرات، از هر قیدی تابو و توتم بسازیم و در بستر عقب مانی ها افتخار کنیم تا مرز های انسانی ما به نفع عصبیت های نژادی، کشور- دولت های تعصب انفرادی و قومی در عمق جهان سوم شوند.
لینک دانلود:
https://www.ketabton.com/book/12772