خرابات کي خرابات دی زه به هم کړم خرابات
ځکه هـلـتـه مي جانان دی زه بـه کـړمـه مناجات
خـرابات ومناجات سره ضـد دي په خـپـل ذات
کړه خرابات کي مناجات چي هلته لوړئې درجات
دساقي پـه لاس کي جام وېش په ادب کااوپه پام
يـوه فـضادخامـوشۍ وه ډېـرهسـک وه حـضـرات
دلته حال وو بل رندان وه بل زاهد وو نا څرکند
ارغواني جامونه شرنګېدل وه خواږه دمیني ادبیات
مـولا زما حـضورهـم ئې له خلقـته ښکاره نـور
مـا وکـړه ډېـر خـواسـتـونـه نـاجـي تـه مـنـاجـات