راغلی دې ټولنې ته په ګواښ المتفکر احمد زی اشرف الغنی
دي خپله وایی دې کړکېچ کې څوک یې منی او که نه منی
ملا برادر دوحه کې قطری حلوا له دشلمې سره ورته وهی
لاړل نا اهله اشپزان ............ پارلمان ته لافې ډېرې وهی
پوښتته داده چې ایا یو وزیر داهل کار ځانګړی تعریف لری؟
پارلمان خوپه پټکو هسې دشپنو چیغې او نارې وهی
معجزه نه ده ښکاری چې ټولې لوبې دی له سره مافیایي!
المتفکر په کې خوښ دی ان زوړ دترمپ خلیلزاد یې منی
ینس شتولتن دناتو سندر غاړی به دواړو لاسو ناندرۍ وهی
دا شوه د متفکر رسالت د بشپرې اونیمګړې دیمو کراسی
څوک داډو ل کرو نا یې حالت دمظلوم ملت لپاره منی؟
کوم باور او عتبار رښتینی ایمان دغه سهامي با جه منی؟

تو نعلت دې شی په نړیواله ټولنه دروغجنه ، مکر جنه زهر جنه
چې راغلی له وسلو سره افغان خاورې ته لپاره ددالرو او شیطانی
څومره ساده ښاغلی وآغلې وازمایل احساساتی متفکرعینی
همایون قیومی اوسفیر هم دسفارت بشپر دیوال به بډه وهی
حرص نفس هوس هم له عمر او شخصیت سره انډیوالی
انشاءالله وتعالی وایی هرچېرته ښکاری هسې نمایشی
اقتصادی هوایې دهلېزونه یې په هواکې ځوړند پاتې شول
یوه راپیل کړی بله ورڅخه مری ځکه خپله منی دبل نه منی