څه ما ده پښه نيولې، څه دوستان په منډه منډه
څه زړونه لرې شوي، څه زمان په منډه منډه

څه ښکلي بې وفا دي، څه زه په چل و ول کې
څه تش دي محفلونه، څه ياران په منډه منډه

څه سپين مخونه تور شول، څه ډېر شول نقابونه
څه تتې شوې هېندارې، څه وجدان په منډه منډه

څه موخې نامالومې، څه وار پار يې خطا شو
څه غېشي يې بدل کړل، څه ميدان په منډه منډه

څه سرې غوټۍ پايمال شوې، څه تويې ګلابونه
څه مينه بې ارزښته، څه مينان په منډه منډه

څه سترګې څيرې شوې، څه نازونه بېګانه شول
څه حيا شوه وروسته پاتې، څه جانان په منډه منډه

څه زلفې يې کړې لنډې، څه مسکه شوه رقيب ته
څه «نور» په ږيره سپين شو، څه خوبان په منډه منډه