اور بل دی په وطن کی پوهنتون په وینو سور شو
د جهل تیکه دارو نه روغتون په وینو سور شو
تنکې پیغلي یی مړي کړي آرمانونه یی نور ټول مړه شول
وطن مور شوله بوره روزنتون په وینو سور شو
کتاب یی چی لوسته دوي د لوستو په وخت شهید شول
تنکیو آرمانو کی کتابتون په وینو سور شو
ظالمه لږ لاس ونیسه دا ټول مسلمانان دی
دا ستا له حماقت ملک د پښتون په وینو سور شو
خالده نور نو دا جاهلان خدایږو که اصلاح شی
وطن مو خو وران وهء اوس مو شتون په وینو سور شو
سمیع الله خالد سهاک
مونتری، کالیفورنیا
نومبر، دریمه ۲۰۲۰ کال