چې ګلو د پنجابي په تالي روږد شو(۱ )
ګیله نه شي د خټکو له اورنګه
بیا د پیر او د حضرت نومونو څنګ کې
بې انصافي ده چې نوم نه اخلې له فرنګه
خلیلي که د ضیا په مدحه پریوت (۲)
په دې کار د رباني شمله شوه دنګه
پنجابي جهاد په نوم چې شول ښاغلي
د دوی څه که د افغان خونه شوه ړنګه
جنګ او وینه تویول د دوی حرفه ده
بې داړلو تمه نشته له پلنګه
غنیمت، شهوت منځپانګه د جهاد شوه
په جهاد د مجاهد غوا شوله لنګه
د هغو به د جهاد ثمره څه وي
خپل پرتوګ چې بدلوي پنجاب په لنګه
تفاوت د مجاهد او طالب نه شته
غورځوي ملت په یو شان له ګړنګه
که ملت د ځنکندن په حال کې پروت دی
دوی به وانخلي هیڅکله پند له جنګه
زه شرمیږم پنجابي دښمن په وړاندې
چې د چا نومونه اخلم په بدرنګه
پښتنو کې یا پټی یا کوناټی وو
دوی له دواړو نه ورتېر شولو بې ننګه
یادونه:
(۱ ) ګلبدین ته اشاره ده
(۲) خلیل الله خلیلي د درې ژبي شاعر ته اشاره ده چې د پنجابي دیکتاتورضیاالحق په مړینه يي مرثیه لیکلې وه.
شعروزمه خیالونه