وې خدايه ! دا خلک به څه وايي ؟
- لور مې اوه کلنه شوه ، غوښتل مې په ښوونځي کې يې شامله کړم ، نيا چې مې خبره شوه ، له غوصې نه تکه سره شو ، ويل يې په ځوانه ځوانۍ ځوانيمرګ شې ،که ته دا کار وکړې، دا خلک به څه وايي ؟
- زوي ته مې اختيار ورکړ چې خپل واده په خپله خوښه وکړه، نيا چې مې دا خبره واوريده ، په قهر يې راته وويل: وې خدايه دا څه دا سپکه خبره دې وکړه ،که ستا له دې خبرې څوک خبر شي ، دا خلک به څه وايي ؟
- ښځه مې ناروغه وه ، غوښتل مې ډاکټر ته يې بوځم ، موږ چې د کور له دراوزې وتلو نيا په مخه راغله ، ويل يې : دا د ښځونکو سړيو کارونه پريږده ، که څوک دې په کلي کې وګوري دا خلک به څه وايي ؟
- زوي ته مې د نيا په خوښه واده وکړ ، غوښتل مې د واده مراسم يې يې ساده ونيسم ، نيا چې مې خبره شوه ويل يې : وی خدايه ! دا خلک به څه وايي ؟ لاړه شه په سود پيسې راوړه خوښه واده وکړه .
- هغه ورځ مې نيکه مړ شو ، نيا ته مې وويل ورشه زنې يې وتړه ! ويل يې په خوله کې دانه وخيژه ، که څوک مې وګوري ، دا خلک به څه وايي