په هغو کتابونوچې ما سريزې ليکلي دي :

١-  بازمحمد  عابد ، نا مريي ځواک ، لنډې کيسې

٢-  کمال الدين مستان ،پري مينځلې خندا  شعري ټولګه

٣-  شين ګل انتظار ،  سپيره پسرلی ،  شعري ټولګه

٤- پرواز شينواری (      ) شعري ټولګه

٥-  رشيد خان رشيد ،ستړې سترګی ،  شعري ټولګه

٦- بيد يا، معصومی سلګۍ ، شعري ټولګه

٧-  جکړ شينواری ، د ماشومانو ترانی

٨- اباسين جکړ، مهربانه ليوه ، طنزونه ژباړه