د وير کو څو کې

دزورواکوچم ګاونډ کې

د ګيلو په ګودرونو ګرځيدمه

زه د زړو نو ښار ته تلمه

             چې د وير کوڅه کې ورک شوم

تلمه، تلمه وړاندی تلمه

سوی ساندې مې  بللې

خو غوږ ونه ټول کاڼه و

                                    ړندو زه کله ليدمه

خو يو غږ له کومه راغی

يه ساده  يه ليونی شاعره!

په کومه خوا  يې روان ؟

ستا زړه له غوښی نه جوړ

دلته  له کاڼو جوړ دی

غوښی له کاڼو سره مه جنګوه

                                      که نه لوګی به شی.