اتل افغان

زما خاموشه زندګي به دومره شور پيدا کړي
بهر به واورې وي په زړونو کې به اور پيدا کړي
د سرمايې ټيکدرانو په زړه نه ځايېږي
غريب سړى چې په ټول عمر کې يو کور پيدا کړي