هـرلـېونی به شمس تبرېـزي اویا منصورنسي
هرمین لکه فرهاد اودمجنون غوندي به چور نسي
هـــره ږره پــه مـــانـــا سنت دپـیــغــمبـــرنه وي
لـري بیا ژوي ږري دانسان پشان به مـقـّدورنسي
کـــوي طـوطـي خـبـري انسـان ته نه رسـیـږي
خـبـري پـوهه غـواړه تـنها به دژبي په هُــورنسي
هـــره مـاڼـۍ تــوره به په مکه کي کـعـبه نسي
دکعـبې معمار خـلیـل وو چي بل به حـضور نسي
هــره خـنـدا بـه نـه وي دخـــوښۍ او خـوشـالۍ
هره ژړا پرخواشینۍ او خوابدۍ کله ضرور نسي