بـیـت الـمقــدس مــودی بې شکه مـقـدس
هــرریــا کــاربه پـکښـې نـه نـشــي مــقــدس
کعبې ته مُسّلِم ټوله مخامخ پرسجده سي
په طواف بې هیڅ ژوی حاجي نسي په اقـدس
کلـمه لـومـړی بناء اوشــرط ده داســلام
په زړه کي نه منل به مسلمان نسي په کوّرسّ
بل چاته کول دښوخبرو اوپخپله نه کـول
ټـیـپ دی د بـرېـښـنـا بـل شی نه دی داجَـرَسّ
مـاوکـړې داخـبـري پـه خـپـله څـنـګه یم
الله مـودي وســاتـي چي نفسي نسـو پـه هوس