شـــیـخـه تـا نـه مـې زړګــی قــلـــم قـــلـــم دی
چې رقـــیـب دې دیـره کـړی پــه خـپـل چـم دی
دا پـــه تـیـــګـه د پـښــــتـو نـــه تــلــل کـــیـږي
بې تـهــذیــبـو مــو پــه کــــور ایـښـی قــــدم دی
زه یـی سـرې ســـترګې لـنـدې لـیـدلی نـــه شــم
هـــر نـظــر راتــه پـیــغــور د خــپـل صـنـم دی
پــه کـــوڅـو کـې دشـین سـترګــو ډلـې ګـــرځي
شـیـخـه دغــه دې دخــــپـل ریـاضـت کـــرم دی
زه پــرې نــــوم دمــیـکــدې بــــدوی نـــه شــــم
چـې تــاریــخ مـې بـدنـا مـــیږي دا مـې غـــم دی
پــه زلــمـو بــه مـې دوخــــت مـلا لـې ویــــاړي
خــوافــسوس چې سـرلښکــرزمـونـږنـاســــم دی
پـه ډګــــر د ســــر ښـــنــدنـې خـــدمـتـــګـــــاره
تـمـاشـــی تـــــه مــــوولاړ تـــمــام عــالـــــم دی