ما ستا  سترګو  ته   کتلی

ستا په سترګو کې حيا وای

 

د دې   ښار   له   شوره   لرې

د ځنګل     پاکه     هوا   وای

 

په دې    يخ    يخ   شمالو کې

پورته   شوې ستا خندا وای

 

ترينه     جوړه   يوه   سندره

ورته   زرکې   په   نڅا  وای

 

محبت   خوږې   نغمې  وای

نه  دې  غم  چرته ژړا   وای

 

د   انسان    له    شره   لرې

د لته  مونږه  يک  تنها  وای

 

د   نښترو   په     شرار   کې

بور ا ستا  ته  د  بورا     وای