ژوند کې کله ښې شیبې، ساړه ایام شته
لکه ورځ چې مازیګرلري ماښام شته

کار،زحمت او ارادې چې سره یو وي
بیا فرصت دښوشیبو دښه انجام شته

د وطن مور ته به ویاړ او افتخارشي
چې په کړو یې ولسونو ته پیغام شته

داغیار دا تریو تندي د تیر وختو دی
په مالت کې یې بدمرغه او بدنام شته

کوم غلیم چې مو د ملک بربادی غواړي
دې بې رحمو خپل تاریخ ته کله پام شته

په فریب، ریا دوکه کاذب شهرت کې
د پردو مخو نوکر دوئ کې غلام شته

افغاني خپل اتلانو باندې ویاړو
چې یې فکر د وطن ولس اوقام شته
-----------------------------
سمیع الدین افغاني
۱ -۱۰ – ۲۰۱۸
م۰کال