چرا روزی ، به نام روز جهانی زن ؟

عبدالخالق صارم

می گویند :

چوپانی ، گوسفندان خودرا در چهاردیواری شان داخل نموده و همه دروازه ها را بست ، گرگ های گرسنه با استفاده از تاریکی شب از راه رسیدند ، ناگاه دیدند که گوسفندان داخل چهاردیواری شده و دروازه ها همه بسته هستند ، نا امید شدند ، لحظاتی فکر کردند ، فورا یک جلسه اضطراری بخاطر رسیدن به گوسفندان تشکیل دادند ، به این نتیجه رسیدند که باید نزد خانه چوپان ، بخاطر حق آزادی گوسفندان از این چهاردیواری ، مظاهراتی راه بیندازند ، و فریاد آزادی و مساوات میان حقوق گوسفندان با خودشان سر دهند .
مظاهره طولانی شکل گرفت و گرگ ها در اطراف چهاردیواری می چرخیدند و شعار آزادی گوسفندان از این زندان و مساوات حقوق شان با حقوق گرگان را سر می دادند !
هنگامیکه گوسفندان شنیدند که گرگ ها بخاطر حقوق گوسفندان دارند مظاهره می کنند و آزادی شان را می خواهند ، تعدادی از گوسفندان بخاطر نقصان عقل که داشتند به مظاهره گرگ ها پیوستند و به زدن و کوفتن دیوار ها و دروازه های خانه خود با شاخ خود، آغاز کردند ، تا که همه در و دیوار را شکستند و در وازه ها را باز نمودند و همه به گمان شان آزاد شدند و به دشت و بیابان فرار نمودند و گرگ ها هم با میل خاطر در پی شان حرکت نمودند!
چوپان می دوید و فریاد می کشید و عصای خودرا بلند می نمود که برگردید تا شکار گرگ ها نشوید ، ولی کسی به فریاد او گوش نمی داد !
گرگ ها به گوسفندان رسیدند و هر یکی بیشتر از 100 گوسفند را شکار نمودند ، شبی بود شوم و سیاه بر گوسفندان و شبی پر اشتهاء بود برای گرگ های در کمین نشسته .

گرگ های خونخوار کاپیتالیزم و دموکراسی هم در روشنی تعریفی که از زن دارند ( زن یعنی نیروی کاری ارزان قیمت و وسیله جذاب برای جلب مشتری ) هنگامیکه درک کردند ، رسیدن به زن مسلمان در داخل این قلعه مستحکم اسلامی محال و نا شو است !
رسانه ها، مطبوعات ، سگ های قلاده ای ، افراد خائن ، مزدوران و اجیران خودرا به کار گماشتند تا شب و روز در باره آزادی زن و دفاع از حقوق زن و مساوات میان زن و مرد و محو خشونت علیه زن و ..... فریاد بزنند و برای ترویج این شعارهای دروغین ، اتحادیه ها ، انجمن ها و ... تشکیل دهند و کنفرانس ها و سیمینار ها دایر نمایند ، و روز 8 مارچ را روز جهانی زن نام گزاری نمایند ، تا باشد زن را از خانه کشیده به آسانی شکار نمایند !!!