هــغه چي ښکنځاکي په رادیو اوتلویزون کـي
نه پـوهـیـږي چي لـه پـوهي نه بـېلـتون کي
پخـــپله ښکـنځابده ناچل لوټ دی په ټــولـــنـه
ناچل لـوټ بده خـبـره سـتــاده پـه آرون کي
ناست ئې جګ مغـزی کړې خــپــرونه په ښکـنځا
بـلـچا راپارولـی لري بـدي خبري په درون کي
دا ځای دښکـنځا نه دی پــوهـاوی دی دټولني
تـه کـه ژورنالست يي دا نسته پـه قانون کي
هر کوڅه ګښته راسي کښېني تـلـوېـزون کــي
سترګي پوټي خوله وازه ږغ باسي په موجون کي
ای ناخبره راسه کښېنه ځان ته کښېږده ښه هنداره
په هنداره کي وګوره ډېربد ایسي په ښکنځون کي