فرستنده: داؤد نعیم

"آقای داؤد ملکیار از لابلای کسیت های صوتی اش، که امید اصلی باشند، یک سلسله سوالاتی را، تحت عنوان داؤد خان و پشتونستان و داؤد خان ، به تاریخ سیزدهم فبروری ۲۰۱۷م. طرح نموده اند، که به دلیل کمبود وقت جوابات اندک و مختصری خدمت سوالات ملکیارانه ای داؤد ملکیار ارایه می گردد، در اینجا قابل یاد آوری میباشد، که هر گاه جوابات اندک و مختصری این نبشته رضایت خاطر آقای داؤد ملکیار و همقطاران محترم شان را جلب نتواند، کم ما و کرم جناب ایشان!

منبع "مقال" داؤد جان ملکیار:
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Malikyar_D/d_malikyar_daoud_khan_wa_pashtonistan.pdf

توضیح مختصر اصطلاح "ملکیارانه" در عنوان این نبشته:

کلمهً ملکیارانه در اصطلاح گرامر صفت میباشد که از اسم ملکیار مشتق گردیده است. ملکیار اسم مرکبیست که یار ملک معنی می دهد. ما در افغانستان عزیز شاهد ملکیارانی "محترمی" نیز بوده ایم که حکایاتی زیادی از "یاری" ایشان با "ملک های دوران" حکایاتی آنچنانی و و یا هم اینچنانیی را به ما ارایه داشته اند.

آمدیم بالای مقال اخیر داؤد جان ملکیار، که به گفته مردم شریف هرات ما، از لابلای سطورش "دمب ماکیان" داؤد جان ملکیار به اصطلاح "قد بلندک" دارد.

۱. داؤد جان ملکیار، مقال اخیر خودش را عنوان داده است "داؤد خان و پشتونستان و داؤد خان": بر اساس قوانین و اصول انتخاب عنوان، داؤد جان ملکیار مرتکب همان نوع قانونشکنی شده است که صدیق فرهنگ نیز مرتکب همان نوع قانونشکنی شده بود! صدیق فرهنگ جملاتی را پهلوی هم قرار داده آنرا گمان می رود افغانستان در پنج قرن اخیر عنوان داده بود، در آنجا هم درست معلوم نبود که آیا صدیق فرهنگ نباتات و جنگلات پنج قرن اخیر افغانستان را به بررسی می گیرد و یا کبک ها و بودنه های افغانستان عزیز را.
در انتخاب نمودن عنوان مقال داؤد جان ملکیار نیز همچو یک خامی و نارسایی حاکم است.

۲. در پاراگراف اول مقال خود داؤد جان ملکیار هنری کیسنجر وزیر خارجۀ سابق امریکا را، شاید و یا هم به گمان اغلب از روی تملق، با ذکر لقب علمی او یاد می کند، مگر فواد ارسلا را در عین سطر بدون ذکر لقب علمی او یاد می کند: آیا این عمل داؤد جان ملکیار حکایت از همان نوع تملق "ملکیارانه" نمی کند؟

موضوع ذکر لقب علمی یک شخص در اصل کاری خوبی است، مگربرخورد دورنگ، آن هم در عین جمله شک ها و گمانهای را مسبب می گردد.

۳. در سطر هفتم مقال خود داؤد جان ملکیار یگبار دیگر از شاهد عینی سخن می گوید، در این رابطه سوال در این است که: چه شد، و یا کجا شد همان شاهد عینی داؤد جان ملکیار که در سفارت جاپان، در روز شهادت داؤد خان و فامیلش شاهد عینی فکاهی گویی و خوشوقی های به خاطر شهادت حتی اولاد داؤد خان بود؟
داؤد ملکیار تا به امروز آن شاهد عینی خودرا به مردم معرفی نکرده اند،

دلیل چه بود که داؤد جان ملکیار از زبان "شاهد عینی اش"در سفارت افغانستان درجاپان،
از روز شهادت داؤد خان و فامیلش از فکاهی گویی و خوشوقی های به خاطر شهادت حتی اولاد داؤد خان حکایت و یا نقل قولی نمود، مگر همان شاهد عینی داؤد جان ملکیار تا هنوز که هنوز است لادرک تشریف دارند؟
آیا منتظر آن اند که بعد از فوت یک تعدادی از کارمندان آنوقت سفارت افغانستان درجاپان ، یکی را به حیث همان انتخاب نماید؟

۴. در ارتباط پاراگراف اول مقال آقای ملکیار دو سوال آخری از ین قرار اند:
یک: آیا داؤد جان ملکیار فرق بین یک نطاق خوب، گوینده خوب و دکلماتور خوب و ورزیده را با یک ژورنالیست ورزیده نمی فهمند و یا باز هم ، و یا در این ارتباط نیز ازهمان شیوه ای تملق استفاده می کند؟
دو: آیا نظر به اینکه داؤد جان ملکیار کاپی های بعضی از مصاحبه ها را در کسیت های صوتی، نگهداری فرموده اند، البته به امیدی که کسیت های صوتی داؤد جان ملکیار دستنخورده باشند، میتوان داؤد جان ملکیار را نیز تقریباٌ یک ژورنالیست ورزیده خواند؟

۵. در این قسمت توجه تقریباٌ ژورنالیست ورزیده ای ما داؤد جان ملکیار را به سطر دوازدهم مقال اخیر آن ارجمندی معطوف میدارم، و آن هم به گونه ای که اسم "ذبیح اله" به حرف "ذ" نوشته می شود، نه به حرف "ز" !

۶. داؤد ملکیار کوشش نموده در بین سطور دوازده سوال خود، به اشکال ماهرانه در بین افغانها یک نوع بی اعتمادی و تفرقه افگنی را تبلیغ و ترویج نماید!

در همچو یک حالتی که همه افغانها از چپ تا به راست نیاز به یگ بزرگ ملی، نیاز به افراد ملی، وطندوست، مردم دوست، صلحدوست ، بشردوست و خیرخواه دارند، چرا بعضی ها کوشش دارند بین گروپ های افغانی یک نوع بی اعتمادی و تفرقه افگنی را تبلیغ و ترویج نمایند؟

آیا داؤد جان ملکیار همرا با کاپی های بعضی از مصاحبه ها در کسیت های صوتی اش، و یا هم افرادی شبییه وی، فکر می کنند که آنقدر هوشیار اند که بین گروپ های افغانی یک نوع بی اعتمادی و تفرقه افگنی را تبلیغ و ترویج می توانند که به اصطلاح عام " آب را ختکن و ماهی گیر"؟

ورنه مثلاٌ تفرقه افگنی بین گروپ های افغانی: طرفداران شهیدداؤد خان، طرفداران حزب خلق، طرفداران حزب گلبدین حکمتیار طرفداران لیدر های "خیرخواه" در بین سطور دوازده سوال داؤد جان ملکیار چه معنی دیگری را دارا بوده می تواند؟"

----------------------------------------------

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!

به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!

به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!

به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما