بر اثر عادث زنده گی در جغرافیایی که هویت سیاسی را به نام تبعه می سازد، آفریده های مادی و معنوی، متاثر از انتساب ها می شوند. بر این اساس کمتر آدرس و نشانی ای را    می توان یافت که منسوب به یک واحد سیاسی باشد، اما مجزا از آن، نتیجه بگیرد. هرچند تقابل بعضی جریان ها و احزاب سیاسی، گاه به خوانش نو منجر می شود و گرایش های قوم محور بر اساس واحد های سیاسی خاص نیز کم نیستند، اما بیشترینه ذهنیت درگیر با زادگاه، آفریننده گان مادی و معنوی را منسوب می کنند. اگر در هنگام قرائت یک اثر فرهنگی یا تاریخی یا ادبی، نوعی از تحلیل انتسابی به مشاهده می رسد، این عکس العمل با نگرش بر عمق تاریخی و حوزه ی جغرافیایی، بسیاری را که به ویژه در جغرافیای کشور ما و پیرامون ما مولد فرهنگی اند، واداشته است حتی در روشنگری های نقدگونه، گاه لغزش کنند. در این میان مهم ترین مساله، اهمیت و ارزش آن فرآورده های انسانی است که انسان محور ارایه می شوند و در متن آن ها، فواید زیادی نهفته می باشند که فرامرزی می شوند.  

دکتور عبدالله شهبازی، در شمار فرهنگیان ایران، هرچند ایرانی ست، ولی تلاش های او در نقد و بررسی آن پدیده هایی که در بخشی از جغرافیای آسیا (ایران، افغانستان و تاجیکستان)، باعث آسیب های فکری ناشی از برداشت های نادرست تاریخی شده اند، به ویژه در فتنه هایی که در تعمیم مکتب آریاییسم، صورت می گیرند، بسیار ارزشمند و سودمند اند. در میان نخبه گان ایرانی، به ویژه کسانی که دنبال حل بنیانی مشکلات اجتماعی با تلقی درست از تاریخ اند، دکتور عبدالله شهبازی با تبیین جعلیات آریایی، پیوند ها و روابط ایده ها و مواردی که در مکتب های شناخته شده ای چون صهیونیسم، امپریالیسم و استعمار غربی، زمانی در تنوع فرهنگی، از اصل شناخت، مخفی می شوند، در حوزه ی زبان دری، از نشانی های خوبی ست که در این جا می کوشم توجه آن افغانانی را جلب کند که از رهگذر نوگرایی، دنبال پاسخ برای حل مشکلات ایدیالوژیکی اند.  

نیاز های فرهنگی ما در تنگنای سیاست های نادرست، رسمیات نادرست از برداشت های تاریخی و ادبی و دگم ناشی از شیوه ی کار در نهاد هایی که مثلاً در نمونه ی اکادمی علوم افغانستان، انبار تکرار و تکرار شده اند، در 16 سالی که گذشت، به وضوح در برابر امواجی عقب می نشینند که با اپدیت نوع دیگری از مفاهیم تجاوز فرهنگی، موضع افغانان مدافع را حصار کنند. از سویی باور های نادرست مبنی بر آن چه در نصاب دولتی می خوانیم و دیگر تغییرات سیاسی پی در پی که بیخ و بنیان سامانه های دولتی را برکنده اند و از جانب دیگر، مرز ها و درب های باز که به هر نامی به هویت و اصالت های افغانی ناخن می کشند، در این حقیقت که چند دسته گی فکری را در مواضع سیاسی به خوبی نمایش می دهند، کسان زیادی را به تامل واداشته است با تجدید نظر بر باور ها، به منابع و نشانی های رو آورده شود که به ویژه در بسامد فرهنگی، مثلاً ما را از روشنگری های ستودنی ایرانیانی محروم کرده اند که فقط در چند سال اخیر، کمابیش آثار بزرگ ترین آنان (استاد ناصر پورپیرار) را دانسته ایم.  

شیوع بیماری و امراض فارسیستی، اگر به پای آسیب های جنگ گرم مسلحانه نرسد و فزیکی نباشد، در خوردن مغز و اعصاب جامعه، حوصله ی کسانی را به سر می برد که دنبال بهانه اند و شرایط حساس کنونی، انواع آنان را در آدرس ها آدم و عالم، معرفی کرد. این نارضایتی، هرچند در زمینه ی ناآرام زنده گی و حیات مردم شکل می گیرد، اما تحرک آنان بر اساس برداشت های نادرست تاریخی، به ماشین فعالی می ماند که از کتب، متاثر است و در بازار آزاد افغانستان، رقیب ندارد. تجربه ی ما از تقابل با انحرافات فکری، عمری در ناچاری هایی اجتماعی- سیاسی، بیشتر به تقبیح، شعار و سطحی نگری هایی به تنگی نفس می رسد که راه حل را با نگرش به ریشه ها، جست و جو نکرده ایم.  

خلاصه، معرفی مواد فرهنگی مهم، به ویژه وقتی در تنگنای سیاسی فارسیسم، در ایران تخلیق می شوند، در افغانستان ما، از اثر رواج زبان و یافته هایی توریدی، بسیار مهم است؛ زیرا حجم انبوه امتعه ی فرهنگی در افغانستان که سوگمندانه در بسط برداشت های غلط تاریخی، مواضع مخالفان ما را در آدرس های آریایی، خراسانی و فارسی، ظاهرسازی    می کند، بر اساس کتب و نشراتی ست که بیش از نیم قرن اخیر، از ایران وارد می شوند و این سلسله در حالی ادامه می یابد که یافته های ما از جریان های نو، اصلاحی و انسانی روشنگری ایران، در حد نازل قرار دارد. خوب ترین نوع نفی آثار نارسا، دریافت نسخه های نقد از همان آدرسی ست که از آن جا به صدور جعل می پردازند.  

آثار دکتور عبدالله شهبازی، با رعایت این که محقق ایرانی ست، همانند کسان دیگری که در ایران به نقد تاریخ، فرهنگ و ادبیات رو آورده اند، خالی از برداشت هایی نیستند که در طبیعت تعلق به واحد سیاسی، چنان چه در موارد زیادی ما را دچار سوء برداشت می کنند، تحلیل را در مسیر مزایا و منافع ایرانی- فارسی، تغییر ندهند، اما این حقیقت که رسمیات فرهنگی ایران در بسط و توسعه ی ستم ملی، یک اقلیت قومی بر اقوام ایران، کشیده گی ها را حاد کرده است، چنان چه اعتراف سید محمد خاتمی با طرح «آشتی ملی»، رهبر مذهبی ایران را ناراحت کرد که در حدود 40 سال حاکمیت به اصطلاح اسلامی، میراث فکری پهلوی، فقط دستار و حجاب شده است؛ یعنی باوجود خوانش مدام ارزش های اسلامی، رسمیات فرهنگی ایران در تفکیک، تبعیض و مصادره ی منافع اقوام به نام فارسیسم، ستم ملی ایرانی را در محور بحث های روشنگرانه ای انداخته است که از دو دهه ی اخیر، حتی با مجوز آثار منتقد، کوشش های صورت بگیرند با بازنگری و بازخوانی تاریخ، پرداخته های ما نیز در سایه ی تورید آثار روشنگر ایرانی در جایی که نیاز به انتقاد است، آهسته آهسته همسویی کنند.  

دکتور عبدالله شهبازی، در حالی که از نخبه گان ایرانی در تبیین جعلیات آریایی ست، در شمار محققانی نیز شمرده می شود که با دنبال کردن و نقد مفاهیم سیاسی در جلد مکتب های فرهنگی، گره های زیادی از معضلاتی بگشاید که بیشترینه عامل فرهنگی- مدنی وانمود می شوند.  

اما اهمیت آثار روشنگر، به ویژه آثاری که در حوزه ی زبان دری در ایران، منتشر می شوند، چنانی که عطف توجه بر نارسایی های منابع مورد استفاده ی ما از نشرات ایرانی را گوشزد می کنند، پاسخ های زیادی دارند که در زمان بحث و گفت و گو در ستیز و جدل فوقیت و دونیت، کسانی را کمک کنند که با سیاسی سازی، از برداشت های نادرست تاریخی، فرهنگی و ادبی، پشتوانه می سازند و با این حربه می کوشند، چنانی که معمول است، شان و واقعیت های تاریخی افغانستان و افغانان را زیر سوال ببرند. در واقع مفاد آثار روشنگر امثال شهبازی ها، پایین آوردن و ناچیز کردن وسایلی ست که مخالفان معلوم الحال ما در افغانستان، همیشه با دست آویز تاریخ عتیقه، فرهنگ های تعریف ناشده و تخلیقاتی که بیشتر به افسانه و اسطوره می مانند، میزبان و یا مهمان بحث های بلندی و هژمونی می شوند.  

بخشی از نوشته ها، سخنرانی ها و گفت و گو های دکتور عبدالله شهبازی:   

 اسطوره ها، جان می گیرند (مدونا، کابالیست شد و نام خود را به «استر» تغییر داد). 

 تحقیقات و اسناد تاریخی، پس از انقلاب اسلامی ایران. (سخنرانی) 

 بررسی کتاب مونیکا رینگر (آموزش دین و گفتمان اصلاح فرهنگی در دوران قاجار). (گفت و گو) 

 ایران شناسی، آریایی گرایی و تاریخ نگاری. (گفت و گو) 

 اسطوره ها و بنیان های اندیشه ی سیاسی یهود. 

 پیشینه ی ساختار های مدنی و حکومت قانون در شرق و غرب. 

 تاریخ و تاریخ نگاری جدید در ایران. (گفت و گو) 

 تجدد، توسعه و جهان امروز. 

 تعارض کانون های سیاسی: مخرب یا سازنده؟ 

 تغییر قانون اساسی و پیامد های آن. 

 جریان های سیاسی در انقلاب مشروطیت ایران. 

 اسناد و منابع تازه انتشار یافته در باره ی جنبش ملی شدن نفت و کودتای 28 مرداد (اسد) 1332. (گفت و گو) 

 جنگ کریمه و انحطاط روسیه (ظهور ریفورمیسم غرب گرایانه و جنبش پوپولیستی). 

 چرا پروتوکول های بزرگان یهود، جعلی اند؟ 

 دین و دولت در اندیشه ی سیاسی (نقدی بر آراء و اندیشه های آرامش دوستدار). 

 رضا الاشتی قزاق (نگهبان و مهتر سفارت). 

 سر شاپور ریپورتر و کودتای 28 مرداد (اسد) 1332 (شبکه های اطلاعاتی بریتانیا و ایالات متحده ی امریکا در ایران / 1320- 1332). 

 سیر تاریخی تکوین روشنفکری در ایران. (گفت و گو) 

 کانون های استعماری، کودتای 1299 و صعود سلطنت پهلوی. (سخنرانی) 

 گیلد های غربی و صنوف ایرانی (نقدی بر نظریه ی احمد اشرف). 

 «نظریه ی توطئه» و فقر روش شناسی در تاریخ نگاری معاصر ایران. 

 یهودیان مخفی و طریقت بکتاشی (سیری در تاریخ بکتاشی گری). 

یادآوری: از طریق لینک های زیر، مجموعه ی معرفی شده ی بالا از زحمات دکتور عبدالله شهبازی را رایگان، دانلود کنید! 

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=113cvktnx.pdf 

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=97baprch.pdf 

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=114tawbdy.pdf 

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=107vfkgmr.pdf 

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=98umrgci.pdf 

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=107qzvlgr.pdf 

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=105boymjp.pdf 

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=108uxycvs.pdf 

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=92qmxggc.pdf 

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=94ctulse.pdf 

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=112iblhlw.pdf 

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=105eichmp.pdf 

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=104cjbhpo.pdf 

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=95loeyuf.pdf 

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=99quvlcj.pdf 

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=111dblmcv.pdf 

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=97ivfcah.pdf 

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=90uwwiua.pdf 

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=115sicqpz.pdf 

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=111hisunv.pdf 

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=93giwxyd.pdf 

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=94yxckoe.pdf