حقیقت و واقعیت این است که در طول پانزده سال گذشته میلیونها و میلیارد ها دالر به حساب آبادی افغانستان به افغانستان فرستاده شده است!

حقیقت و واقعیت این است که در طول پانزده سال گذشته افغانستان در سطح کشور های جهان به حیث یکی از کشور های معرفی شده است که بلند ترین رقم فساد اداری در این جا وجود داشته است!

گر چه محمد محقق و عبدالرشید دوستم تا به حال مقدار سر مایه های شخصی شانرا به سطح تلویزیونی به زبان نیآورده اند، مگر حقیقت و واقعیت این است که عطا محمد نور در مقابل کمره ای تلویزیون BBC در پروگرام به عبارت دیگر که از جانب آقای عنایت فانی گرداننده گی می شود، به زبان خود از داشتن سرمایه های چند میلیونی اش، به طوری مجبور به اقرار شد!

منبع: BBC به عبارت دیگر: گفتگو با عطامحمد نور
عطا محمد نور، سرپرست بلخ مهمان برنامه به عبارت دیگر است.
https://www.youtube.com/watch?v=tqX6pm0PZgg
زمان پخش:23/12/2014

سوال در این است که معاش ماهوار عطامحمد نور در پانزده سال گذشته ماهانه به کدام مبلغ بوده است؟

امروز ثروت ها و سرمایه های منقول و غیر منقول عطامحمد نور چه مقدار است؟

این ثروت ها و سرمایه های امروزی اش را عطامحمد نور، با معاش محدودی که داشت، در پانزده سال اخیر، از کدام طریق، از کجا و به چه نوع به دست آورده است؟

امروز ثروت ها و سرمایه های منقول و غیر منقول صلاح الدین ربانی، چه مقدار است؟

این ثروت ها و سرمایه های امروزی اش را صلاح الدین ربانی، در پانزده سال اخیر، از کدام طریق، از کجا و به چه نوع به دست آورده است؟

امروز ثروت ها و سرمایه های منقول و غیر منقول احمد ضیا مسعود چه مقدار است؟
این ثروت ها و سرمایه های امروزی اش را احمد ضیا مسعود با معاش محدودی که داشت، در پانزده سال اخیر، از کدام طریق، از کجا و به چه نوع به دست آورده است؟

به همین قسم ثروت ها و سرمایه های منقول و غیر منقول محمد محقق و عبدلرشید دوستم، از هر یک، چه مقدار است؟ هر یک، این ثروت ها و سرمایه های شانرا در پانزده سال اخیر، از کدام طریق، از کجا و به چه نوع به دست آورده اند؟

هر گاه آقای نور، محقق، دوستم، صلاح الدین ربانی، احمد ضیا مسعود اولاٌ حساب سرمایه ها و اندوخته های شانرا به مردم فقیر افغانستان به صورت دقیق حسابدهی دادند، بعد راجع به اصلاحات در افغانستان حق ابراز نظر را دارند!

-------------------------------------------------
به امید اصلاحات وسیع اجتماعی در افغانستان عزیز
به پیش به سوی مبارزه با فساد اداری و آوردن صلح بین الافغانی!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما