دولت افغانستان باید به مردم فقیر ما پاسخی ارایه نماید، که چرا وزارتخانه های کم ظرف بودیجه انکشافی را به شکل درست، معقول و اساسی صرف نمی تواند؟

سوالی که نیز در این رابطه در نزد مردم فقیر ما ایجاد می گردد، این است که آیا بسته وزارت خانه های ما به تکلیف کم ظرفی مواجه اند و یا فقط بعضی وزیر صاحب های ما ظرفیت مدیریت درست و دقیق وزارت خانه های مربوطه را ندارند؟

در شرایطی که طفل افغان، زن افغان، مرد افغان از مشکلات فقر مادی رنج های شدیدی را متحمل گردیده اند، در شرایطی که کیفیت معرف افغانستان نیز لنگش دارد، حتی در شرایطی که حیوانات، نباتات و جمله محیط زیست مملکت در حالتی ضعف بسر می برند، مصرف نتوانستن معقول و مثمر بودجه انکشافی، به جز از کم ظرفی های معنوی موتر سواران هشت عراده دار، سه شیشه دودی سوار و دوازده بادی گارد طلب، چه معنی دیگری میتواند داشته باشد؟

چرا اعضای شوراى ملى در عرصه پروژه هاى انکشافى، بر کارکردهاى وزارت ها نظارت ندارند؟

آیا اعضای شورای ملی نماینده گان مردم فقیر ما خود را نمی خوانند؟

این معاش های گزافی را که محترم وزیر صاحب ها و محترم وکیل صاحب های ما، از خزانه ای مردم فقیر افغانستان به دست می آورند، برای چیست؟
بدون شک که مردم ما از وزارت خانه های افغانستان، از محترم وزیر صاحب های ما، از محترم وکیل صاحب های ما، در بدلی آنهمه معاشات و حقوق خوب، کار خوب می خواهند!

در حالت و وضعیتی که ملت از بی کاری وفقر فغان دارند، یک تعدادی زیادی از وزیر صاحبان ما حتی نیمی از بودجۀ انکشافى وزارت خانه ای مربوطه ای شانرا نیز به مصرف درست رسانیده نمی توانند، چرا؟ از پانزده سال بدینسو این مشکل وجود داشته و امروز نیز وجود دارد، چرا؟

بدون شک که از پانزده سال بدینسو، ظرفيت پائين، تاخيردرتصويب بودجه، مشکلات امنيتى، سطح پائين امکانات، موجوديت ادارات موازى با حکومت و نظارت اندک از سوى شوراى ملى بر کارکردهاى وزارت خانه ها از جمله عوامل عمده و اساسی این مشکل محسوب می گردند، مگر تا چه وقت و تا به چه زمانی ما این گپ ها را تکرار در تکرار بشنویم؟

گوش اگر گوش محترم ولسمشر علمگرای ما است، ناله مگر ناله ای ملت مظلوم افغان است!!!

۱. عصر شایسته سالاری و ظرفیت سازی باید با جدیت و دقت تمام انجام یابد.

۲. باید از بعضی معاملات بعضی از وکیل صاحبان محترم در پس خانه های بعضی از وزیر صاحبان محترم جلو گیری جدی صورت گیرد.

۳. ولسى جرگه بايد بیشتر از تا به حالا، مطابق يک تقسيم اوقات منظم در اوقات مختلف مسوولين وزارتخانه ها را در یک پروسه ای شفاف و مردمی، در مقابل کمره های تلویزیون، دعوت نمايند و پيرامون پروژه هاى که بودجۀ انکشافى درآن به مصرف ميرسد، بازپرس دقیق نموده و عملکردهاى آنها را تحت نظارت دقیق قراردهد.

۴. ظرفيت و توانايي هاي كاري باید بصورت دقیق وعلمی به سمت ارتقا کشانیده شود!

۵. عمده ترين عوامل ممانع به مقابل تحقق پروژه های ملی و عام المنفعه، ارتقا بخشیدن ظرفيت و توانايي هاي كاري و يك نظارت دقيق از ارگانهاي ذيربط!

۶. مفسدین اداری و آنانی را که ظرفیت دقیق کاری را ندارند، باید در یک پروسه ای شفاف و مردمی، از کار های مسلکی و تخصصی مربوطه که از انجام آنها عاجز اند، باید دور ساخت.

۷. به پیش به سوی عصر تخصص گرایی.

امید تبصره و اظهارات هموطنان آگاه و صادق ما درارتباط نکات بالایی و بیشتر از آن در این زمینه صورت گیرد.
-------------------------------------------------
به امید اصلاحات وسیع اجتماعی در افغانستان عزیز
به پیش به سوی مبارزه با فساد اداری و آوردن صلح بین الافغانی!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما