دایتیم بیوزلی ولس خو دلمانځلو توان نه لری
بدمرغی ده لوږه اوبیکاری ده دسبا بیګاه نه لری
دسو نامی څپې را روانې دی ټول هېواد کې دلته
هیڅوک دطبیعی پیښې ددرملنې درمان نه لری
طالب هسې خوښ دی اختره! تاته پیام نه لری
ملګری ملتونه سهار ماښام لګیا دی خپلو کې
په ډیره ګدایی کې ستړی شول نور اواز نه لری
اوس یو ځل بیا اخترراغی له بشپړ رمزنو سره
خو خلک په خېټه وږی دی صبر دی ګام نه لری
عواقب دمعاملې دی ګډ وډ سکون دابتکار نه لری
اختره بختوره ! بې انصافی به ته څنګه ورکه کړې
ملاشاهی ده دا دروغجن پوهه د یوه آګاه نه لری
طالبه ! تاکله دمساوات او عدالت لاره خپله کړه
يوکار دې هم دملت ساز ی آغاز او انجام نه لری
کوم یو کار دی داخوت په نوم ویاړلی پیاوړی دی
په مجموع کې سرپرست د حکومت لار نه لری!
تا په رڼا ورځ تعلیم بند کړ په مظلو مو باندې
دغه ډول ناوړین په جهان کې هیڅ اعتبار نه لری