حاجي ته:
چې هر کال کې یو ځل درومې کعبې خوا ته
د ډالرو پنډوکی دې وي پروت شا ته
دا ډالر وایه له کومه تا پيدا کړل
څه ځواب لري د ولس له جیبه غلا ته
ترکعبی د تاوېدو په عشق کې مسته
لاس وراچوي روا او ناروا ته
په حرامو پیسو چیری د چا حج شي
د ثواب پرځای دې مخه ده، ګنا ته
عبادت، دعا دې خپل کور کې هم کېږي
بېهوده په سفر ځې لیرې دعا ته
حج د لوبو او میلو لوبغالی نه دی
چې هر کال ورځې د لوبو تماشا ته
په ګاونډ کې دې یتیم له ولږې ژاړي
ته کعبې ته يي روان د خدای رضا ته
د بېوزلو له لېدو په سترګو ړوند يي
په غوږ کوڼ يي ګاونډي کور کې ژړا ته
تر کعبې چې تاوېدل دې حج کې ګورم
راته ګډ ښکاري غوبل کې یو سنډا ته
حج بازار د پیر او پلور دی نن سبا کې
که ډالر دې پکې پلوري ځه، سودا ته
شتمني د ملک عربو ته خیرات شوه
کوم د حل فکر دې کړی دې معما ته
که هر څو ورته د پند خبرې وکړې
څوک غوږ نه ږدي «مرادزیه» ستا وینا ته
د ۲۰۲۴ کال د مۍ ۱۵ مه
سرلوڅ مرادزی