څوک یې منی او که نه منی فضلوزېړ پګړی مکار راروان دی د کوم قرار داد لپاره؟ دافغانستان خاوره خو داسلامی آمارت تر ولکې لاندې ده او ټول هېواد کې امنیت سم ښکاری. اسلامی آمارت باید دا ومنی چې یو شمیر منافق ، بیسواد ، اوکم اسلامی پوهه یې برغاړه کینولی او انډیوالی ساتی چې داډول داد او ګرفت داسلام خلاف عمل دی! نوځکه داسلامی آمارت جاده هم یو لوری دی بې له ملا بل څوک په حکومت کې هېڅ غړیتوب نه لری په هېواد کې مطلق انحصاری او بومی سیستم روان دی. دلوبې اصلی لوبغاړی همدا اماتور له حکومت بې خبره ملایان دی.دمسئولیت توپ دطالبانو به میدان کې دی خو نه رغړی نو له دې امله دافغانستان کورنی او بهرنی سیاست،پرمختګ او سوکالی،خیر اوفلاح، یوازې داسلامی او آمارت کلیمو ترمنځ پراګماتیک اغېز نه لری.ا اوس، سبا او راتلونکی کې ولس په مختلفو ابعادو کې دا تمه لری چې دافغانستان ملی اواسلامی زعامت قانونی مشروعیت هم په کورنی او هم بهرنی کچه بدلون بیدا کړی اودملت دا ګونګ ، وچ کلک او سرتمبه کړکیچونه نور له مخې لیرې شی.بی منطقی او سرتمبګی دافغانستان په نېکمرغی او ګټه نه ده او نه دولسواکی ذغه دول طریقه ده.ازمایل شوې ناکامې معاملی تکرارول بشپړ حماقت دی.موږ باید ومنوچې له یوه لاس څخه ټک نه خېزی! دا کار ناممکن بریښی اوهر اړخیزه مرستو او همکاریو ته اړه لری.دغه ګام اخیستل ذاسلامی امارت کار دی ځکه اوس هر تګلاری چې دی داسلامی آ مارت روابط او ضوابط جوړوی او ددوی له لوری مخ ته ځی دطالبانو سربرسته اداره کمزورې ، قدرت طلبه ، مقام پسنده او نادیده ده په ډیروشیانو یی سرنه خلاصیږی حقانی خطاب کوی خو دحق تیوری نشی استدلال کولی داحقیقت دی!اسلامی آمارت باید پوه شی چې« ڼړۍ په چټکۍ دبدلون په حال کې ده» دغه فرصتونه بیا نه راځی دا وایی چې افغانستان دثبات ،استقرار، سیاسی نظم ،موقف او قلمرو ته ننوځی او دڼړۍ سره داړیکو عادی کولو ګامونه کوټلی کړی انعطاف پذیری دپالني وده ګڼل کیږی . په دې ډول دملت وضعیت او کړکیچن حالت، بې له کورنی او بهرنی سیاست ،بې له کومې خانګړې ستراتیژی دافغانستان موقف کته راوستلو بله ګټه نه لری. ملا فضل الرحمن دافغانستان دکوم بهرنی سیاست ب مبنا را روان دی؟ تاسې ومنی چې وطن ګل او ګلزاراو خیریت نه دی وطن پهکورنیو او بهرنیو چیکړو کې نښتی! اوس دلافو او پټاکو وخت نه دی مټکور به لافو کې وبایلله.سرپرست لاړ بیا هم دامی سرپرست اصللا دڅه لپاره؟کار اهل کار ته نه سپارل غیراسلامی عمل دی. ددولت ارکان اصلا دور بین کې نه لیدل کیږی بهرنی سیاست په عدم کې چېرې دی؟لږ سوچ وکړی تاسې سره بیوزلی، ستړیو ستومانه او له هره محروم ولس محاسبه نه ده کړی.

دوه کاله او درې دمیاشتو کې ملت سازی درک نه لری،
ولې؟

څوک یې منی او که نه منی فضلوزېړ پګړی مکار راروان دی د کوم قرار داد لپاره؟ دافغانستان خاوره خو داسلامی آمارت تر ولکې لاندې ده او ټول هېواد کې امنیت سم ښکاری. اسلامی آمارت باید دا ومنی چې یو شمیر منافق ، بیسواد ، اوکم اسلام پوهه یې برغاړه کینولی او انډیوالی خپلو منځو کې ساتی چې داډول داد او ګرفت اومعامله داسلام خلاف عمل دی! نوځکه داسلامی آمارت جاده هم یو لوری دی بې له ملا بل څوک په حکومت کې هېڅ غړیتوب نه لری په هېواد کې مطلق انحصاری او بومی سیستم روان دی. دلوبې اصلی لوبغاړی همدا اماتور له حکومت بې خبره ملایان دی.دمسئولیت توپ دطالبانو به میدان کې دی خو نه رغړی نو له دې امله دافغانستان کورنی او بهرنی سیاست،پرمختګ او سوکالی،خیر اوفلاح، یوازې داسلامی او آمارت کلیمو ترمنځ پراګماتیک اغېز نه لری.ا اوس، سبا او راتلونکی کې ولس په مختلفو ابعادو کې دا تمه لری چې دافغانستان ملی اواسلامی زعامت قانونی مشروعیت هم په کورنی او هم بهرنی کچه بدلون بیدا کړی اودملت دا ګونګ ، وچ کلک او سرتمبه کړکیچونه نور له مخې لیرې شی.بی منطقی او سرتمبګی دافغانستان په نېکمرغی او ګټه نه ده او نه دولسواکی ذغه دول طریقه ده.ازمایل شوې ناکامې معاملی تکرارول بشپړ حماقت دی.موږ باید ومنوچې له یوه لاس څخه ټک نه خېزی! دا کار ناممکن بریښی اوهر اړخیزه مرستو او همکاریو ته اړه لری.دغه ګام اخیستل ذاسلامی امارت کار دی ځکه اوس هر تګلاری چې دی داسلامی آ مارت روابط او ضوابط جوړوی او ددوی له لوری مخ ته ځی دطالبانو سربرسته اداره کمزورې ، قدرت طلبه ، مقام پسنده او نادیده ده په ډیروشیانو یی سرنه خلاصیږی حقانی خطاب کوی خو دحق تیوری نشی استدلال کولی داحقیقت دی!اسلامی آمارت باید پوه شی چې« ڼړۍ په چټکۍ دبدلون په حال کې ده» دغه فرصتونه بیا نه راځی دا وایی چې افغانستان دثبات ،استقرار، سیاسی نظم ،موقف او قلمرو ته ننوځی او دڼړۍ سره داړیکو عادی کولو ګامونه کوټلی کړی انعطاف پذیری دپالني وده ګڼل کیږی . په دې ډول دملت وضعیت او کړکیچن حالت، بې له کورنی او بهرنی سیاست ،بې له کومې خانګړې ستراتیژی دافغانستان موقف کته راوستلو بله ګټه نه لری. ملا فضل الرحمن دافغانستان دکوم بهرنی سیاست ب مبنا را روان دی؟ تاسې ومنی چې وطن ګل او ګلزاراو خیریت نه دی وطن پهکورنیو او بهرنیو چیکړو کې نښتی! اوس دلافو او پټاکو وخت نه دی مټکور به لافو کې وبایلله.سرپرست لاړ بیا هم دامی سرپرست اصللا دڅه لپاره؟کار اهل کار ته نه سپارل غیراسلامی عمل دی. ددولت ارکان اصلا دور بین کې نه لیدل کیږی بهرنی سیاست په عدم کې چېرې دی؟لږ سوچ وکړی تاسې سره بیوزلی، ستړی. ستومانه او له هرڅه محروم ولس محاسبه نه ده کړی. داورځ راتلونکی ده.