او ماته یی وخوړه انګریز
افغانستان او پښتنو سیمو کی
لاخو کیسې
ژوندې دي
د انګریزانواو افغانانو
څو کاله وروسته بیا روسان راغلل
بیا عربان، پاکستانیان، امریکایان
راغلل
خو چا هم ځان ټینګ نه کړ
بیا ای ایس ای خپل ګوداګیان
ولیږل
او تاسو یی ښه پیژنئ
امریکایان هم انګریزان هم چینایان
تری حمایت کوي تل
خو لا هم خلک
یی ګوداګیان بولي
که څه هم دوی
د آزادې دعوا کړي

پای

سمیع الله خالد سهاک
۲۰۲۴ کال د جنوری ۹