په فلسطین کی
نن دولسمه ده
او
هره ورځ پکی سلګونه
مري
او په زرګونه
خپل خواږه
کورونه پریږدي
زه
ننداره کوم
د نن او صبا
او جسدونه د انسان
په اوږو
په هره خوا کی وینم
د الاقصا مخې ته
او دا بی رحمه
ټبر
نه په ماشوم
نه په زاړه
او نه په ښځو
هیڅ کله
رحم نه کړي
نن یی جومات
پرون روغتون کړ
شهید

پای

سمیع الله خالد سهاک
د اکتوبر۱۶، ۲۰۲۳ کال