والقلم وما یسطرون
سوگند بقلم وآنچه مینویسند
خيز از اين خانه برو،رخت ببر،هيچ مگو …مولوی معنوی میفرماید:
مــن غلام قمــرم ، غيـــر قمـــر هيــــچ مگو …
پيش مـــن جــز سخن شمع و شكــر هيچ مگو …
سخن رنج مگو ،جز سخن گنج مگو …
ور از اين بي خبري رنج مبر ، هيچ مگو …
دوش ديوانه شدم ، عشق مرا ديد و بگفت …
آمـــدم ، نعـــره مــزن ، جامه مـــدر ،هيچ مگو ..
گفتــم :اي عشق مــن از چيز دگــر مي ترســم …
گــفت : آن چيـــز دگـــر نيست دگـر ، هيچ مگو ….
من به گــوش تـــو سخنهاي نهان خواهم گفت …
ســر بجنبـــان كـــه بلـــي ، جــــز كه به سر هيچ مگو …
قمـــري ، جـــــان صفتـــي در ره دل پيــــــدا شـــد
در ره دل چـــه لطيف اســت سفـــر هيـــچ مگــو
گفتم : اي دل چه مه است ايــن ؟ دل اشارت مي كرد
كـــه نـــه اندازه توســت ايـــن بگـــذر هيچ مگو
گفتم : اين روي فرشته ست عجب يا بشر است؟
گفت : اين غيـــر فرشته ست و بشــر هيچ مگو
گفتم :اين چيست ؟ بگو زير و زبر خواهم شد
گــفت : مي باش چنيــن زيرو زبر هيچ مگو
اي نشسته در اين خانه پر نقش و خيال
خيز از اين خانه برو،رخت ببر،هيچ مگو
گفتم:اي دل پدري كن،نه كه اين وصف خداست؟
گفت : اين هست
این بگو مگو های فاقد اندیشه٫ طرز دید٫ ثبات ٫همپذیری وهمزیستی کشور محوری واتحاد ما را به کجا می برند؟