چې ماضي کله اینده باندې سپره شې
اولاده به يي د ملا په څېر، څېره شي
د پېړۍ، پېړۍ زاړه روایتونه
په ټولنه کې رواج به دوباره شي
د دېوانو پیر به بیا ځلې تکرار شي
جوړ وطن به د شېشکو هدېره شي
ته وی مړی سپین کفن کې پاڅېدلی
چې ملا د سلطنت پر تخت ښکاره شي
د تاریخ وهلي تور زنګي ځواکونه
تباهي ده چې د ولس پر سر دېره شي
لوی زاوال د ملت هغه مهال پیل شي
چې وګړي د ملا داد ته اسره شي
ولس که بیا د ازمایلو لاس ته کښیني
تر پخوا نه به لا نور زیات مسخره شي
له تاریخه څخه زده کړه چې دود نه وي
ولس به هر پیر د تاریخ کې اواره شي
په کلام به دا وېده ولس راویښ نه شي
که کلام ټول سر تر پایه نغاره شي
د ۲۰۲۳ کال د مارچ ۸ مه
سرلوڅ مرادزی