ته چي علم مباح بولې کړې داعمل ولي++
ورکوې ته لومړيتوب جهل څو ځلي
دالله سي پېـژندنه په علم سره بېشکه ++
نوزده کړه علم ته چي اروا دي وځلي
علم مـباح مه بـوله دا ځکه دی لازم++
وینا دپـیـغـمبرمـو ده ثابته ډېـر عالي
حدیث شریف دی:
اطلبو العلم ولوکانه فی الصین. فاءن طلب العلم فریضة
علی کُلِّ مُسلِمٍ و مُسلِمةٍ.
علم زده کړۍ که څه هم په چین کي وي.داځکه علم
پرهرمسلمان او مسلماني لازم دی.
شیخ سعد علیه الرحمه وایي:
چون شمع ازپی علم باید گداخت
که بی علم نتوان خداراشناخت
خــردمــنـد باشد طلـب گارعلم
که گـرمست پـیـوسته بازار علم
طلب کردن علم شد بر توفرض
وگرواجبست ازپیش قطع ارض
دغسي دلیلونه دعلم لپاره ډېر دي.
علم انسان له ګمراهۍ نه
خلاسه وي له تیارې نه روڼا ته را ولي.