چې په ژوند مې څه لېدلي تر دې دمه
مخ يي یو رنګ، شا ته ښکاري څو رقمه
رنګیني د انسانانو که ښکلا ده
څو رنګي بیا سړی غورځوي له برمه
طبیعت که د رازونو یو ټولګه ده
پښو ته نه رسي سیالۍ کې تر ادمه
په تعلیم تحصیل يي هغه وخت خوښېږه
په تربیه کې چې وي مخکې څو قدمه
چې تعلیم سره تربیه ملګرې نه وي
له شخصیته د سړي ونه کړي تمه
د خوږې ژبې یاران مې ډېر لېدلي
نېښ وهلو کې چې پیش دي تر لړمه
خوږلني د یوه دوست ترې ښکاره نه شوه
زه يي هر کله د دوست په حیث ګڼمه
زه د ځان تر غمه مخکې د بل غم خورم
څه سړی دی؟ چې له نورو وي بېغمه
د ۲۰۲۲ کال د ډېسمبر ۱۵ مه
سرلوڅ مرادزی