سخا
د ملا ماښام به څه وي
ځه، ساقي خوا ته ماښام کې
مینه مینه ده راټوله
د ترخو اوبو په جام کې
څه سخا چې شته ساقي کې
هغه کله شته امام کې
له ساقي به هغه زده کړي
یو تاثیر لري کلام کې
چې ملا نه دې زده نه کړل
د پېړیو په ایام کې
د ۲۰۲۲ کال د اکتوبر ۲۴ مه
سرلوڅ مرادزی