آن زن هایی که در جاده ها و رسانه ها و در پرده تلویزیون استخباراتی افغانستان انترنشنال، سر و صدا می کنند که کار و آزادی می خواهیم، کی ها هستند؟

عبدالخالق صارم
........................................................

 

در ادامه گذشته

- روز جهانی مادر.

از جمله کالاهای تجارتی صادراتی دموکراسی آدم کش به طرف ما، و از جمله شعار های فمینیست ها برای فریب زنان، روز جهانی مادر بود که این جنایتکاران برای فریب و به دام انداختن زنان، روز 24 جوزا را روز جهانی مادراعلان نمودند، که با مصرف نمودن بودجه گزاف مادران گرسنه و برهنه و درد دیده و رنجدیده این وطن، از آن تجلیل می کردند، اما هرگز از مادران شهداء، از بیوه زنان رنجدیده، از هزاران زنان گدا در جاده ها و کوچه های وطن، یادی نمی نکردند.

بلی !

روز جهانی مادر را کسانی اساس گذاشتند که با مرتکب شدن وحشتناک ترین جنایات در مقابل مادر، از مادر تقدیر نمودند و می نمایند.

نخست باید گفت که روز جهانی مادر توسط زن راهبه آمریکایی به نام آناجارویس در سال 1907 م در کلیسای شهر گرافتون، ولایت ویرجینیای آمریکا، اساس گذاشته شد و بعد از آن بخاطر ترقی و پیشرفت مادران وطن ما(؟!)، به طرف کشور ما صادر گردید.

این جنایتکاران و این بنیان گذاران روز جهانی مادر، از مادر، این چنین تقدیر می کنند که به چند نمونه از این تقدیر مادران توسط بنیان گذاران روز جهانی مادر، اشاره می کنیم :

1- حذف وظیفه مادری از هویت مادر :

این جنایتکاران وظیفه مقدس مادری را، از مادر سلب نموده و مادر را در زیر چرخه ماشین و دود کارخانه ها پرتاب نمودند تا با آبله دست و عرق پیشانی خود نان پیدا کند، تا به زعم این زن ستیزان، نیم پیکره جامعه فلج نباشد!

2- مادر را قاتل فرزندش ساختند:

بعد از طرح عجیب و نامأنوس اقتصادی مالتوس یهودی، که بخاطر رشد اقتصاد باید از رشد جمعیت جلوگیری نمود، مادران را قاتل فرزندان شان ساخته و روزانه هزاران جنین را توسط مادرشان سقط نمودند و دارند می نمایند.

دیده شد که کشور به اصطلاح مترقی و پیشرفته آرجانتاین، قانون سقط جنین را به تصویب رسانید که در حقیقت کشتن انسان را و آنهم توسط مادرش، به رسمیت شناختند، و البته این فاجعه‌ی رسمیت‌ یافته تنها به هالند و آرجانتاین و اتریش و... محدود نمی‌شود.

باز این ها بودند که قانون حمایت از کودکان را بالای ما تحمیل می نمودند.

نسل فعلی غرب و آمریکا پیر شده است و نسل که اکنون باید جوان و در بازار کار می بود، به بهانه کنترل جمعیت به خاطر رشد اقتصاد، اورا توسط مادرش سقط جنین نموده و کشتند و حالا با کمبود نیروی بشری مواجه شدند و جوان ترین کشور، کشور های اسلامیست و یکی از عوامل جنگ هم در جهان اسلام همین است، زیرا با راه اندازی جنگ های خانمان سوز می خواهند نسل جوان، دستان کارگر، مغزهای فکور و نیروی بشری جهان اسلام را به سوی کشور های غربی فرار دهند.

آمریکایی ها دل خوش نکنند زیرا مصیبت شان در این جا ختم نمی شود، هنوز اول عشق به آدم کشی است.

3- اختراع مادر کرایی:

غرب جنایتکار با معنی و مفهوم مادر نیز جنگیدند و نوع دیگری از مادر را به نام مادر کرایی اختراع نمودند، به این شکل که:

بعد ازینکه کودکان را از مادرش سلب نموده و مادرش را به کارهای شاقه می فرستند تا مادر بجای انسان سازی، ماشین بسازد، این کودکان را در انبار خانه ای به نام کودکستان انبار می نمایند و روز یک و یا دو بار یک مادر کرایی را برایشان می فرستند.

این مادر کرایی به اساس محبت و صمیمیت، این کودکان را تربیه نمی کند بلکه منتظر است تا برج جاری به پایان برسد و معاش خود را دریافت نماید.

4- اختراع مادر اجاره یی:

در جامعه آفت زده و فمینیزم زده غرب ستم پیشه، گاهی چنین واقع می شود که مرد، بدون اینکه ازدواج نماید، می خواهد دارای فرزند باشد، لذا در پی زنی می رود که نمی خواهد ازدواج کند، زیرا ازدواج مانع رسیدن وی به اهدافش می شود(؟!).

لذا این مرد دموکرات با این زن قرار داد می کند که رحم وی را به اجاره می گیرد، بعد از آن، با این زن رابطه نامشروع بر قرار می کند و زن حامله می شود و تا هنگام تولد نمودن فرزند نامشروع، این زن در اجاره این مرد است، و چون طفل را که تولد نمود به این مرد تسلیم می کند و پول اجاره رحم خود را می گیرد و بعد از آن این مرد و زن، دیگر همدیگر را نمی شناسند، زیرا تاریخ عقد قرار داد اجاره به پایان رسیده است.

5- قتل عام مادران :

روزانه تعدادی زیادی از مادران را در افغانستان، فلسطین، عراق، سوریه، یمن، مالی، روهنگیا و....قتل عام نموده و تعداد زیادی دیگر را بی فرزند و بی شوهر و بی برادر و بی پدر، می کنند، یا بنا بر تعریف غرب زن ستیز از مادر، این ها مادر نیستند (؟!)

- روز جهانی محو خشونت علیه زنان.

همچنین از جمله کالاهای تجارتی صادراتی دموکراسی آدم کش به طرف ما و یکی دیگر از ترفند های فمینیست ها برای فریب زنان، روز جهانی محو خشونت علیه زنان است که این جنایتکاران برای فریب دادن و به دام انداختن زنان، روز ۲۵ نوامبر را روز جهانی محو خشونت علیه زنان اعلان نمودند، وبا مصرف نمودن بودجه گزاف زنان گرسنه و برهنه و درد دیده و رنجدیده این وطن، از آن تجلیل می کردند، این در حالیست که این جنایتکاران و این بنیان گذاران روز جهانی محو خشونت علیه زنان، زن را هنوز من حیث انسان به رسمیت نشناخته اند که در قسمت آینده در این باره صحبت خواهم نمود.

ادامه دارد