آن زن هایی که در جاده ها و رسانه ها و در پرده تلویزیون استخباراتی افغانستان انترنشنال، سر و صدا می کنند که کار و آزادی می خواهیم، کی ها هستند؟

عبدالخالق صارم   
........................................................

در ادامه گذشته

- فمینیست ها علیه زنان با حجاب، این چنین استدلال های مسخره و جهل زده دارند.

طور مثال:

- برای زنان با حجاب می گویند در این گرمای تابستان، و در زیر حجاب، چگونه این همه حرارت و گرمی را تحمل می کنید؟

اما خود شان سختی ها و درد های پوشیدن بوت های کوری بلند را تحمل می کنند که در هر ده قدمی یک بار، پای شان پیچ و تاب می خورد و درست راه رفته نمی توانند.

- برای زنان با حجاب می گویند چرا این همه سختی را تحمل نموده و در پوشیدن حجاب دقت می کنید تا راه را برای رفتن، ببینید؟

و خود شان سختی ها و درد های چسپاندن مژه های ساختگی و دروغین بر چشم شان را تحمل می کنند و پول و وقت خود را به هدر می دهند.

- برای زنان با حجاب می گویند چرا هر روز وقت خود را برای پوشیدن و بستن حجاب به هدر می دهید؟
 
در حالیکه پوشیدن حجاب روزانه بیشتر از 3 الی 5 دقیقه وقت را نمی گیرد و خود شان هر روز بعد از تزریق پیچکاری زهر بوتاكس برای زیبایی، از 3 الی 4 ساعت در برابر آیینه ایستاد شده و خود را، آرایش می کنند تا در بیرون مردان که آنها را دشمن خود نیز می پندارند، خوشحال کنند.

- برای زنان با حجاب می گویند چرا شما سر و چهره ای خود را با این تکه، می پوشانید؟

در حالیکه زن با حجاب سر و چهره خود را با تکه ای که ضخامت آن حتی به نیم میلی متر هم نمی رسد، می پوشاند اما زنان فمینیست جلد روی خود را با کریم ها و پودر های گوناگون آرایشی که گاهی ضخامت همه شان به 2 میلی متر می رسد و حتی منفذ های جلد روی شان را نیز مسدود می نماید، می پوشانند.
و همچنین زن با حجاب سر و گردن خود را با حجاب می پوشاند، طوریکه زنان فمینیست موهای خود را با اسپری های تثبیت موی و رنگ های کیمیایی متعدد، می پوشانند.
 
- برای زنان با حجاب می گویند هنگامیکه در زیر حجاب دلتنگ می شوید، با این احساس تان چگونه مقاومت می کنید؟

در حالیکه خود شان با احساس و رغبت خاریدن چشم های شان، مقاومت می کنند، تا لنز های رنگارنگ چشم ها و ریمل ساختگی مژه های شان، بی جای نشوند.

- برای زنان با حجاب می گویند چرا حجاب، این لباس را که شما را مقید نموده و در بند می گیرد، می پوشید؟

در حالیکه حجاب این لباس گشاده و فراخ هرگز زن را مقید نمی کند و زنان با حجاب، هر کاری را بخواهند می توانند به راحتی انجام دهند.

اما لباس های تنگ و چسب زنان فمینیست که از بالا، گلون شان را گرفته و از زیر به گند شان کشیده است، آن هارا مقید نموده  و در بند گرفته است، نه آزادانه تنفس کرده می توانند و نه هم سرش شان را پایین نموده می توانند و هنگامیکه از آرایشگاه بیرون می شوند، برای شان گفته می شود که تا 24 ساعت به چپ و راست خود، نگاه نکنید که آرایش تان خراب می شود.

- برای زنان با حجاب می گویند چند ساعت که در بیرون خانه هستید و حجاب را از چهره تان نمی بردارید، مگر خود را در قید احساس نمی کنید؟

در حالیکه خود این زنان فمینیست بعد از چند ساعت آرایش در برابر آیینه، از خانه بیرون می شوند و در این ساعت های طولانی در بیرون خانه، نمی توانند که روی خود را بشویند تا کریم ها و پودر های آرایشی که بر چهره شان مالیده اند شسته نشود و نمی توانند موی شان را لمس کنند تا مدل موی که انتخاب نموده اند، خراب نشود.

- برای زنان با حجاب می گویند شما این همه رنج و سختی حجاب را بخاطر کی تحمل می کنید، آیا فکر نمی کنید که برده هستید؟

در حالیکه در حجاب هیچ گونه سختی نیست، و اگر باشد زن مسلمان آن را بخاطر خالق و آفریدگار خود تحمل می کند، اما این زنان غرب زده رنج ها و سختی های روزانه چند ساعت آرایش، مژه های ساختگی و دروغین، لنز های رنگارنگ چشم، کریم ها و پودر های آرایشی، مدل های موی، لباس های تنگ و چسپیده، بوت های کوری بلند، پیچکاری زهر بوتاكس برای زیبایی، اسپری های تثبیت موی و رنگ های کیمیایی متعدد، این همه رنج ها و سختی ها را فقط بخاطر خوش ساختن مردان، تحمل می کنند، مردان که این زنان فمینیست، آن هارا دشمن و رقیب خود نیز می دانند(؟!)

         ادامه دارد