آئین مسخره مسیحیت غرب آدم کش و فرهنگ افسانه پرست و مرتجع این شرارت پیشگان ،  با تنیدن افسانه بابا نوئل برای کودکان شان ، کودکان خود را از همان مرحله خرد سالی ، با افسانه گویی و خرافات پرستی و وابستگی با جهان اوهام و خرافات و تخیلات ، تربیه نموده و ذهنیت شان را برای پذیرش هر گونه چرندیات و یاوه سرایی ،  آماده می کنند !

تا در آینده به هر اندازه یاوه سرایی ، چرندیات ، خرافات ، أوهام ، افسانه گویی ، شرک ، جعل ، تزویر ، دروغ ، تحریف ، تبدیل ، ارتجاع ، و ... که مسیحیت غرب جنایتکار ، این همه را در خود دارد ، کودکان شان در آینده باید این  همه را بپذیرند !

و هنگامیکه در آینده  انترمنتری مانند دموکراسی ، سکولاریزم ، پلورالیزم ، اومانیزم ، فمینیزم ، مدرنیزم ، اگزیستانزیالیزم ، جامعه مدنی ، تساوی جندر و ...و... و... را بالای شان زمزمه نمودند ، چشم بسته این همه را می پذیرند زیرا ذهنیت شان برای پذیرش هر گونه خرافات و خیالبافی و یاوه سرایی ، قبلا آماده گردیده است !

قصه بابا نوئل ازین قرار است که می گویند یک شب پیش از عید کرسمس ،  شخصی به نام بابا نوئل که به شکل یک مرد چاق ،  با ریش سفید ، لباس سرخ و سوار بر گادی که گوزن‌ها آن را می کشند ، از یک منطقه پر برف  پرواز می کند و سراسر اروپا ، آمریکا ، کانادا و ....را طی می کند و از راه دود کش ، وارد خانه ها می شود  ودر داخل جوراب ها و بوت های کودکان برای شان هدایا ، تحفه ها و وسائل بازی می گذارد !

شب بعد ازینکه کودکان در انبار خانه ای به نام کودکستان ، خواب نمودند ، بزرگان حاضر در آنجا ، با دست خود در داخل جوراب ها و بوت های کودکان ،  پول ، تحفه و وسائل بازی می گذارند ، فردا کودکان چون آن را می بینند ، به موجودیت همچو یک شخص خیالی باورمند و علاقه مند می شوند !

حتی کودکان از فرط علاقه مندی زیاد ، جورابها و بوت های خود را بر میخهایی در بالای بستر خوابشان می آویزند !

به کودکان خود نیز می گویند :

خانه بابانوئل و کارخانه اسباب بازی‌سازی اش ، در قطب شمال قرار دارد و در آن جا بابانوئل و مامانوئل با همکاری پری زادها ، این وسائل بازی و تحفه هارا می سازند !

این است دین و فرهنگ کشور های که خود را علم بردار ، علم و دانش ، ترقی و پیشرفت جا زده اند !

این است تمدن خرافات پرست و یاوه سرا ، که اکنون می خواهند این ارتجاع و افسانه گویی خود را در قالب یاوه سرایی دیگری به نام ( کثرت گرایی دینی )! بر مسلمانان نیز تحمیل کنند !

تروریزم غربی با این وابستگی خود با جهان اوهام و خرافات ، حتی انسان های ماقبل تاریخ را شرمانده است !

در بیست سال گذشته همین خرافات پرست ها بودند که آمدند و خود را متخصص و متفکر و نابغه و مترقی و روشن فکر و حقوق دان  و .... جازده ، و ثروت های ما را چپاول نموده و دوباره فرار نمودند !