دګل ژوند یوه موسکا تازه په یـوشـبـنـم
بڼ اوچمن په ښاېسته رنګوبوی ئې دصنم
داځګه بلبلان اوپـتـڼګان پرې هـوسیـږي
دوران ئې دژونـد لـنډدښایستې وي ډېربرم ګلان وي په ګلزارکــي رنګ پــه رنــګ
هـررنګ تې چي کاته سي يوتربله وي خُرّم
چمن بڼ په ښایسته غـراودامان په ښایسته
ښکلائې ده اوچته چي نه راځي په هـیڅ قلم
د سـهـارتازه وږمه چي چـلېـږي پـرګلانـو
تـه بـه وائې جـنت جـوړ پرځمکه دغـه دم