ذهنیت متنازع

(معرفی کتاب)

مصطفی عمرزی

نوع نگرش درگیر یا درگیری ذهنی، ذهنیت متنازع تمام افغان هایی ست که در جامعه ی بحرانی ما زاده شدند و زنده گی می کنند.
یافت پاسخ یا اختیار موضع مثبت و منفی در قبال رویداد ها و افرادی که با تحمیل بیش از حد سیاسی، ناگزیر ترک عادت می کنند، بیش از همه یافت راه حل را دشوار می کند. بدتر از همه، رهایی از درگیری دایم ذهنی تا توان فکری را سمت و سوی درست بخشید، بازتاب اندیشه ها را در حاشیه ی زنده گی مردم قرار می دهد؛ زیرا درگیری ذهنی آن که به جبر از مقدرات ملی بیرون آورده شده، آن را منوط به واحد هایی می کند که می پندارد قوم، زبان، سمت و منطقه هستند.
فشار مضاعف درگیری ذهنی، اکثراً عذاب الیم مردمانی ست که وجدانی برخورد می کنند. افراد زیادی در محک تجربه ی آن شناخته می شوند که با عدول از موضع سابق، هرچند با از دست دادن فرصت ها، اما خواسته اند از پی آمد هایی در امان بمانند که در دایره ی درک وجدانی آدم های آگاه و تربیه یافته، بیشتر تداعی می شود.
لینک دانلود:
https://www.ketabton.com/book/13233