حقیقت خورشید

(معرفی کتاب)

مصطفی عمرزی

سوژه يي شدن ارزش هاي ملي در جوي كه نفهمي گفتاري نيز معمول شده، اين را تقاضا مي كند تا در یک سرزمين با نام و نشان تاريخي، دنبال نشاني هايی باشيم كه وقتي بازار بي مضموني «گل» کرد، شهرت های مهم نباید مضمون كمسوادان و آن اقشاري شوند كه گذاشتن كامنت/ ديدگاه هايی با عصبيت قومي را در ترويج فرهنگ ابتذال در دنیای مجازی كاشته اند.
اگر ناهنجاری ها مجوز نمی دهند به خاطر کسب آگاهي پیرامون ديرينه گي و اصالت ها، مقداري از «زياده زمان» مجازی خويش را صرف پژوهش در آثار بزرگان كنند يا سير آن نگارش هاي تاريخی كه هويت های مردم ما را تبیین مي كنند، در توان شان نيست، مي توانند معاني ماضی، سياسي، اجتماعي و ادبي چند شهرت مهم ما را مثلاً در كتاب «حقيقت خورشيد»، به آسانی حاصل كنند.
لینک دانلود:
https://www.ketabton.com/book/12533